Privacy verklaring

Privacybeleid Farmel Binnen Farmel wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de klanten voor het goed uitvoeren van de diensten van Farmel. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat Farmel zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Farmel mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en steeds meer digitale diensten stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Farmel is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Farmel geeft middels dit reglement een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit reglement is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Farmel. Dit Privacy Reglement is in lijn met het algemene beleid van Farmel en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens Farmel is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het reglement. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming Uitgangspunten Farmel gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Farmel houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Grondslag en doelbinding Farmel zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Data minimalisatie Farmel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Farmel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om Farmel diensten goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De bewaartermijnen zijn in een separaat document opgenomen. Integriteit en vertrouwelijkheid Farmel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Farmel voor passende beveiliging van persoonsgegevens die minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. Delen met derden In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Farmel (schriftelijke) afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling en de daaropvolgende verwerking aan moeten voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Subsidiariteit Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken klant zoveel mogelijk beperkt. Proportionaliteit De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Rechten van betrokkenen Farmel honoreert minimaal alle wettelijke rechten van betrokkenen. Dit privacyreglement treedt in werking na vaststelling door het managementteam. Met het verschijnen van dit privacyreglement per 25/05/2018 vervalt het oude reglement. Het reglement wordt iedere twee jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit reglement worden aangekondigd via de website van Farmel (daar is ook de meest actuele versie van het reglement is te vinden).

Menu